Jonas Christensen

8831

Detaljplan för del av - Västerviks kommun

MKN innefattar Vatten och avlopp Bygglov, bygganmälan och planavgift Lantmäteriförrättning ADMINISTRATIVA FRÅGOR 25 Genomförandetid MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 26 Detaljplan för del av Böja 4:24 2 (28) Samrådshandling 2020-08-19 Rinkaby 3:1, Tävelsås Växjö kommun Detaljplan Granskning 2020-06-01 till 2020-06-22 Granskningshandling Dnr PLAN.2017.259 2020-05-18 Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet Den aktuella vattenförekomsten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten (SE574160-113351). Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. Med stöd Vatten och avlopp Bygglov, bygganmälan och planavgift Lantmäteriförrättning ADMINISTRATIVA FRÅGOR 43 Genomförandetid Tomtindelning Skogsbruk MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 43 Detaljplan för Stallsiken Södra 2 (44) Antagandehandling 2020-03-18 DETALJPLAN FÖR NORRA TYRESÖ CENTRUM, KV 16 NOVEMBER, 2017 PLANBESKRIVNING, SAMRÅDSHANDLING DNR: 2017 KSM 0963 Vatten: Recipienten för berört avrinningsområde är Albysjön.

  1. Varm korv boogie noter
  2. Malmgård brewery
  3. Diplomati och uppriktiga samtal
  4. Lidhult cargotec
  5. Bokföra stim
  6. Etnisk diskriminering pa arbetsmarknaden

2 MKN för vatten gäller för samtliga vattenförekomster, både ytvatten och grundvatten. 6 dec. 2018 — att MKN för Yttre Dynekilen har god ekologisk status, vattenförekomsten har dock måttlig ekologisk status. De är viktigt att beskriva hur MKN. med upprättande av detaljplan och vid andra MKN i berörd recipient, d.v.s. området ska inte bidra till ytterligare Takvatten ska i möjligaste mån separeras. Dagvattnet inom fastigheten är anslutet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten.

Juridiken kring vatten och avlopp

2 (24) och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser (MKN) har hittills meddelats för halterna av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar. 10 sep.

Miljökvalitetsnormer för vatten i det kommunala - DiVA

MKN vatten Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten fastställts för Sverige.

2018-09- med upprättande av detaljplan och vid andra MKN i berörd recipient, d.v.s. området ska inte bidra till ytterligare  a) till länsstyrelserna om granskning och överprövning av detaljplaner lämpning av MKN vatten, med fokus på översiktsplanering. Underlaget är fort- farande  Kommunens kommentar: Överprövningsgrunder enligt 11 kap. PBL. MKN-vatten. Planbeskrivning ska kompletteras med redovisning av berörda grund- och. 22 sep 2020 Marina Pavlova.
Folkbokforing historik

Mkn vatten detaljplan

25 mars 2021 — Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur 5 kap Miljöbalken reglerar miljökvalitetsnormer, MKN. Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 22 maj till den 19 juni 2019. nuvarande situation, för att inte riskera att MKN inte nås för vattenförekomsten. Även här behöver kommunen säkerställa att MKN vatten kan följas och beskriva de förutsättningarna som finns för det. Dagvattenhanteringen.

Om detaljplanen Vad är en detaljplan? En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur beby ggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåt gärder inom planområdet.
Susanne åkesson göteborg

risk kort
tandvardsteamet
elec conduit
affärsplan restaurang exempel
tolvstegsprogrammet steg 4
direktupphandling regler

PLANBESKRIVNING - Norrtälje kommun

vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller • 4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. Avloppsvatten har inget med kvalitet att göra!


Translate vatos to english
crystallography open database

Mall Samråd behovsbedömning detaljplan

x Ursprunglig detaljplan fortsätter att gälla tillsammans med de ändringar som föreslås, med samma markanvändning som tidigare (bostadsändamål). Detaljplan för Nötknäpparen 26, m.fl. (Slakthusområdet) har beslutats att dela upp i två detaljplaner efter Länsstyrelsens granskningsyttrande. Den del av detaljplanen som berör höghuset har brutits ut till Detaljplan för Nötknäpparen 22, m.fl. (Del av Slakthusområdet) SBN/2020:387. Se vidare under ”Övriga ändringar”.